Blogg

2019-06-17
Marie Kaufmann

Söker du en inspirerande föreläsning?

Det har varit roligt att under två år utveckla Next Stop You-föreläsningen ”DU – det viktigaste verktyget!” och som bland annat Västra Götalandsregionen och Region Örebro län har tagit del av. I Örebro deltog vi vid årets Familjecentralskonferens den 8 maj med 1250 deltagare.

I föreläsningen har vi samlat kärnan av det vi står för och inkluderar i vårt arbete. Visst är goda verktyg bra, men utan att DU är närvarande och redo att arbeta med verkligheten så som den ser ut, så blir verktygen inte verksamma. Och det kräver att göra anspråk på sig själv som det viktigaste verktyget.

 

 

 

 

 

 

 

 

Önskar ni en föreläsning i denna andra på 45-60 minuter – välkommen att kontakta oss. Vi ser fram emot att bidra på ett sätt som aktiverar det personliga ledarskapet, ingjuter mod och jäkla anamma och bekräftar med inlevelse den ofta komplexa verklighet som många av er jobbar i. Låt vår synvända inspirera och utmana!

Kontakta marie@nextstopyou.se om du vill veta mer.

 

2019-03-27
Marie Kaufmann

Så tänker Ulf Bley om mod

Ledarskap är ett samspel mellan dig och omgivningen. Du tar initiativ som får en grupp eller individ att agera. Ska detta vara framgångsrikt måste du se dig själv och de andra klart, vilka mål vi har, vår kunskap, motivation, erfarenhet, personlighet, var vi är emotionellt i stunden etc. Denna klarhet visar det som förenar men också skillnader och kanske gränser som måste överskridas. Delar du med dig av denna överblick visar du också dig själv, det kan kännas naket. Detta kräver mod.

Jag är ofta modig. Det funkar om jag är autentisk, dvs att jag agerar från min egen övertygelse och känsla.

Det är svårt att vara modig i en fientlig miljö eller när man är omgiven av skepsis från andra. Men ofta är det just då som mod behövs, när någon måste stå upp för det som andra inte är villiga att se. Ska man lyckas måste man vara närvarande och i kontakt med sig själv. Modet kommer inifrån.

 

2018-11-21
Anna-Eva Lohe

Vad säger Anna-Eva Lohe om mod?

Mod, då tänker jag på att våga leva i verkligheten. Att se den som den är och välkomna upplevelsen den skapar i mig. Speciellt när det blir obekvämt. Att stå kvar och avstå från att vika undan. Speciellt när det gäller mitt samspel med andra och mig själv. Att stå upp för min upplevelse och våga exponera det som pågår, både i mina vänskaps- och arbetsrelationer och utgå från det. Jag menar att vara personlig på ett sätt så jag kan fortsätta att ha nära, förtroendefulla och ”friska” relationer omkring mig. I en sådan miljö frodas jag och alla andra.

Mod, då tänker jag på hur viktigt det är. Om jag isolerar mig och inte gör mig synlig, blir priset distans och en upplevelse av separation. Kanske odlar jag till och med en idé om den andre som inte stämmer överhuvudtaget. Den existerar som en sanning i mitt sinne. Av någon anledning hamnar jag i ett ”försvar” och ser inte nyktert på vad det får för effekter på relationen. Det avståndet har ett högt pris. För mig blir det motsatsen till att ha ett öppet klimat, att vara tillåtande och kreativa tillsammans. Speciellt när utmaningarna är komplexa och verkligen behöver allas delaktighet. Och sanning att säga är att livet ofta ställer oss inför den typen av utmaningar.

Att vara modig är inte alltid lätt, men det är rätt. Nu när jag reflekterar över det så är det ofta en handling som kommer spontant i stunden som en respons från krafter djupt inom mig. Det har med mina värderingar att göra. I stunden tänker jag inte på det men i efterhand finns det ofta en tydlig koppling.

Mod, tänker på ett citat av Hanna Arendt, ”i stunden du exponerar dig själv så föds du”. I den stunden så kan du se mig tydligare och jag kan också se mig själv. På så sätt så kopplar jag mod till utveckling och förändring både av individen och gruppen. Vi påverkar på så sätt varandra till att utveckla vårt mod och i den processen blir tillit en effekt. Ur det perspektivet blir vi var och en personligen viktiga väktare av att bevara tilliten till varandra. Att vara modig blir en i högsta grad individuell handling – en akt av ledarskap – som jag själv behöver välja att odlar genom mitt sätt att leda mig själv genom livet. Inte som en destination utan som en ständig pågående process.

Alla svåra passager som jag kan erinra mig när jag tittar tillbaka på livet som helhet, är förknippade med mod för att graden av ovisshet var så närvarande i stunden eller under den perioden. I den närvaron skulle jag säga att rädsla alltid är aktiverad på något sätt, omedvetet eller medvetet. Att fostra en nyfikenhet och acceptans i mig själv genom åren kring just mina rädslor, har i sig varit en modig handling. Upplever inte att den på något sätt att den resan är ”avverkad”. Den kräver sin uppmärksamhet och medvetenhet varje dag. Det är en livsstil som jag har valt och den ger så mycket tillbaka för att jag djupt inom mig känner mig som en friare och helare människa.

2018-06-28
Marie Kaufmann

”Den del av kursen som handlar om att leda med avsikt använder jag mig av varje dag.”

Lone Larsen är utvecklingsledare inom Folkhälsa & Social utveckling i Region Krornoberg. Hon har just avslutat Next Stop You Processledarutbildning. Vi ställer några frågor till henne.

Vad har det gett dig att gå Next Stop You processledarutbildning?
– Genom utbildningen har jag blivit säkrare och fått ökad självförtroende i mitt processledarskap. Jag har fått ökad förståelse för komplexiteten i olika situationer och sammanhang och lärt mig nya verktyg och metoder för att anpassa min ledarroll till en given situation. Dessutom har det varit mycket lärorikt och inspirerande att ta del av övriga kursdeltagares erfarenheter och reflektioner.

Vad kan du använda dig av i ditt arbete på hemmaplan?
– Genom High5-metoden har jag blivit medveten om vilken betydelse struktur och upplägg har för alla typer av möten och t.ex. workshops.

Lone Larsen

Den del av kursen som handlar om att leda med avsikt använder jag mig av varje dag. Att formulera en avsikt hjälper mig att fortsätta i rätt riktning och det skapar trygghet i situationer där jag behöver hjälpa gruppen att hålla fokus mot ett visst mål. 
7-stegsmodellen använder jag som stöd för att identifiera var jag eller gruppen befinner sig i processen, hjälper mig att förstå varför man befinner sig där och ger vägledning i vad som krävs för att komma framåt.

Vem tycker du har nytta av att gå den här utbildningen?
– Alla som leder grupper och/eller håller i möten i olika sammanhang kan ha nytta av de verktyg och metoder som utbildningen innehåller. Personer som dessutom befinner sig i komplexa sammanhang där olika organisationer, professioner och kulturer är representerade kommer att ha mycket nytta av de delar som handlar om mänskliga dimensionen och relationsdelen.  

Nämn något som inspirerade dig under utbildningen?
– Kursledarnas och övriga kursdeltagares reflektioner och erfarenheter gav mig mycket inspiration. Det är fascinerande att upptäcka att många av oss har liknande utmaningar trots att vi kommer från väldigt olika verksamheter. Och att samma verktyg med framgång kan användas i totalt olika sammanhang.

2018-06-28
Marie Kaufmann

Uppdrag Huddinge – en skolresa

Next Stop You har under våren avslutat ett tvåårigt uppdrag i Huddinge kommun – en spännande och lärorik resa i ett skollandskap fyllt av förändring och tillväxt. Uppdraget har rymt allt från stöd i klassrumssituationer, rektorshandledning till processledning i grundskoleförvaltningen. Arbetet har gett en unik inblick i de utmaningarna en expansiv skolkommun står inför.

Bygga för framtidens skola

Huddinge kommun tillhör tillväxtzonen runt Stockholm som nu fylls av den nya urbaniseringsvågen. Byggkranarna fyller horisontlinjen och luften darrar av energi och framtidstro. Nu finns alla möjligheter att lära av tidigare misstag – undvika miljonprogrammens betongexperiment. För grundskolans del ska det i Huddinge byggas en skola per år de närmaste tio åren för att möta befolkningsökningen. Den allvarliga frågan är hur en skola ska designas för att bereda plats för en modern undervisningsmiljö. Skolans lärmiljö är starkt traditionsbunden. Ett klassrum finns som mental bild hos alla vuxna, hos föräldrar, skolpersonal och samhällsplanerare. Därför är det modigt att skolledare och politiker i Huddinge skärper frågan hur en modern framtidsinriktad skola kan se ut. Ett viktigt alternativ till skolbyggnad är den nybyggda Glömstaskolan som i många avseende vänder upp och ned på våra skolföreställningar. Glömstaskolan är byggd för att ge förutsättningar för varierade arbetsformer med tysta zoner för enskilda studier, mötesplatser och gradänger för storsamlingar. Digitalt stöd är lika givet som el i stickkontakterna. Den traditionella slöjdsalen är ersatt med ”maker space” där robotteknik trängt undan fogsvansen. Visst är det kontroversiellt i flera avseenden men så viktigt att följa i systematiska forskningsstudier. Skolan ska bereda ungdomarna för att möta framtiden inte tränas i villkor och sammanhang som tillhör det förgångna.

Skolan speglar ett segregerat samhälle

I många avseenden speglar Huddinge kommun ett Sverige i miniatyr. Här ryms tätort och landsbygd och här finns också de tydligt segregerande krafter som skapar befolkningsmässigt homogena bostadsområden. Det visar sig självklart i skolstrukturen. Förutsättningarna för skolan i villaområdet skiljer sig tydligt i jämförelse med skolan i området med stor arbetslöshet och uppgivenhet. Uppdraget är tydligt att skapa skolor, oberoende närsamhälle, där eleverna kan nå framgång och utveckling. I Huddinge riktas resurser för att ekonomisk stärka de skolor som har största utmaningarna, men det är ändå svårt att lyfta de mest utsatta skolorna. Där behövs de bästa lärarna, de mest erfarna rektorerna och långsiktigt uthålligt arbete. Ett hinder i det långsiktiga arbetet för en likvärdig skola är både svårigheten att rekrytera behöriga lärare och de incitament som gör att lärare frekvent byter arbetsplats. Lönetillägg som instrument för att öka yrkesstatusen i kombination med lärarbrist har förstärkt en folkvandring av lärare mellan skolor och kommuner. Nyckelfaktor för framgångsrika skolor är långsiktigt verksamma lärarteam. Lagbyggen tar tid och motverkas av ständigt nya spelare. Det finns dock lysande exempel på skolor som brutit negativa trender. Ett av de bästa exemplen är Visättraskolan i Flemingsbergsdalen där en strategisk skolledare tillsammans med ett team systematiskt byggt upp en trygg skola där alla drar åt samma håll. Här finns en skolkultur med pålitliga vuxna som alla vilar i uppdraget, goda rutiner och långsiktighet – en förebild för skolsverige.

Fortbildning

Efter att, i flera år, verkat i mindre kommuner kan vi konstatera att kommuner i Huddinges storlek har helt andra resurser och helt annan kompetens för intern utveckling och fortbildning än den lilla kommunen. Det är påtagligt i Huddinge hur förvaltningen kan driva utvecklingsprojekt, leda fortbildning och initiera kollegialt lärande. Sannolikt är det en av våra nationella utmaningar att ge de mindre kommunerna och huvudmän stöd till motsvarande processer. Här måste nationella aktörer som staten, högskolan och regionala organisationer kliva in och aktivt samarbeta med de mindre huvudmännen.

Att arbeta som lärare eller skolledare i dagens skolvärld är ett mycket utsatt arbete. Vi saknar i dag en reellt fungerande fortbildning. Varje skola har sin kontext och sina villkor. Det skulle vara en självklarhet att lärarlag och skolledare regelmässigt fick handledning och adaptivt anpassad fortbildning. Vi har i decennier utsatt skolor för ”kursduschar” som i något avseende varit skönt för stunden men sällan åstadkommit påtagliga förändringar. Förändringsarbete måste drivas i uthålliga processer och utgör en naturlig del i arbetet varje vecka. Adekvat fortbildning är minst lika viktig som lön för att göra lärararbetet attraktivt. Här har både fackliga organisationer och arbetsgivare varit för passiva. I Huddinge finns ett fint exempel på stöd till skolor i deras arbete med barn som har särskilda behov. Kommunen har samlat kompetenser kopplat till elevhälsa i ett centralt skolstöd som arbetar handledande och förebyggande. Gruppen har goda kontakter med socialtjänst och landstingets resurser. Genom en samlad kraft för skolan blir här en fungerande balans i samverkan mellan flera aktörer kring elever med behov av särskilt stöd.

Lära av varandra

Det har varit en stor förmån att få följa Huddinge grundskolor under en tid. Efter att ha mött så många kunniga erfarna och engagerade pedagoger och ledare så blir vår samlade bild att vi envist måste skapa forum där alla kan dela med sig av det som pågår, att vi ständigt håller liv i dialogen om det vi är med om i skolan. I Huddinge samlas varje år skolorna i en gemensam mässa som kallas ”Huddinge visar” för att dela erfarenheter. Det är ett bra exempel på en ”delakultur” som varje skola ska kämpa för att etablera.

 

Vi hoppas att Next Stop You genom insatsen i Huddinge har stöttat ledare och lärare i det viktiga skolarbetet. Tack Huddinge grundskolor för allt, ni alla företrädare, har delat med er av kunskaper och erfarenheter. Lycka till i ert viktiga uppdrag – ni är samhällsbärare!

Arkiv