Blogg

2016-09-12
Marie Kaufmann

Du som regional ledare – har du modet att ta samhandling på allvar?

Precis som Sveriges Kommuner och Landsting skriver i sin rapport “Regionens röst – politiskt ledarskap för regional utveckling” så innebär det regionala ledarskapet att leda utan att kunna bestämma.

”Det regionala ledarskapet kräver ett annat ledarskap än när man leder en verksamhet som ska producera välfärdstjänster. Det regionala ledarskapet utövas utan formella maktmedel eller traditionell ordergivning. Varje aktör fattar självständiga beslut om att delta i gemensamma satsningar och projekt eller att anpassa sin verksamhet efter regionala visioner och strategier.”

http://webbutik.skl.se/sv/artiklar/regionens-rost-politiskt-ledarskap-for-regional-utveckling.html

De regionala ledarna bör därför vara upptagna av frågan: Hur får vi dessa självständiga aktörer att delta i gemensamma satsningar och anpassa sina verksamheter efter regionala strategier? Hur får vi dessa självständiga aktörer att samhandla? Vi vet att samhandling kräver samtal, samsyn och samarbete för att kunna växa fram. Erfarenheterna pekar på att skapa samhandling är ett tidskrävande arbete som måste bygga på ett djupt åtagande om utveckling mot ett gemensamt mål.

Bild1

Professor Ronald Heifetz, Harvard universitet har i över 30 år forskat kring komplexa processer inom politik, samhälle och näringsliv. Han har utvecklat en intressant distinktion mellan adaptiva och tekniska utmaningar.

Heifetz menar att vissa av de utmaningar som ledare möter är av teknisk karaktär. Det är utmaningar som vi kan lösa inom ramen för den kunskap som vi redan har, man kan också kalla dem för rutinmässiga utmaningar. Men många av de utmaningar ledare möter är inte tekniska, utan vad han kallar adaptiva utmaningar. Det är utmaningar som är mer komplexa och där vi inte på förhand vet hur lösningen ser ut. Adaptiva utmaningar kräver alltid innovation, lärande och beteendeförändringar.

Heifetz Distinguishing Adaptive from Technical Work

Heifetz pekar på att en av de största anledningarna till att vi misslyckas med våra utvecklingsprocesser är att vi hanterar adaptiva utmaningar som om de vore tekniska. Ledare agerar som om de satt inne på lösningen, levererar snabbt när de egentligen skulle behöva ägna mer tid åt att förstå problemet och söka lösningen i bred samhandling.

Regional utveckling ställer oss i hög grad inför adaptiva utmaningar. Att hitta nya sätt att förbättra integrationen, att minska den psykiska ohälsan bland unga, att öka det hållbara resandet är alla komplexa frågor. Vilka är de egentliga problemen? Hur når vi fram till lösningarna i praktiken?

Många regioner står i dag inför att formulera nya regionala utvecklingsstrategier och planer. Det är dags att skrida till verket. Det regionala ledarskapet bärs av många. Men det bärs också av DIG.

Som regional ledare så är det DU som kommer att välja att samhandla eller inte. Inkluderat alla de utmaningar som det innebär och som det verkliga jobbet måste handla om. Är DU redo att ge den tid som krävs? Är DU redo att stå ut i den komplexitet som frågorna innebär och att inte veta. Är DU modig nog att ta dig igenom de passager av konflikt som innovation kräver, att stiga över revir och vara den som lyssnar först? Är DU villig att avstå från snabba, ytliga lösningar för att istället kunna bottna i det verkliga och mer tidskrävande arbete som behöver till? Är DU prestigelös nog att göra andra till goda ledare?

Reg. utv.forum 12 maj -16
Regionalt utvecklingsforum 12 maj 2016, Region Örebro län

Att vara en del av ett regionalt ledarskap är komplext och frustrerande. Men det är också spännande, roligt och potent. Frågan är, vill du ta steget att vara den regionala ledare som du är, att skrida till samhandling för att förverkliga visionen för din region?