Arkiv

Blogg

2018-06-28
Marie Kaufmann

Uppdrag Huddinge – en skolresa

Next Stop You har under våren avslutat ett tvåårigt uppdrag i Huddinge kommun – en spännande och lärorik resa i ett skollandskap fyllt av förändring och tillväxt. Uppdraget har rymt allt från stöd i klassrumssituationer, rektorshandledning till processledning i grundskoleförvaltningen. Arbetet har gett en unik inblick i de utmaningarna en expansiv skolkommun står inför.

Bygga för framtidens skola

Huddinge kommun tillhör tillväxtzonen runt Stockholm som nu fylls av den nya urbaniseringsvågen. Byggkranarna fyller horisontlinjen och luften darrar av energi och framtidstro. Nu finns alla möjligheter att lära av tidigare misstag – undvika miljonprogrammens betongexperiment. För grundskolans del ska det i Huddinge byggas en skola per år de närmaste tio åren för att möta befolkningsökningen. Den allvarliga frågan är hur en skola ska designas för att bereda plats för en modern undervisningsmiljö. Skolans lärmiljö är starkt traditionsbunden. Ett klassrum finns som mental bild hos alla vuxna, hos föräldrar, skolpersonal och samhällsplanerare. Därför är det modigt att skolledare och politiker i Huddinge skärper frågan hur en modern framtidsinriktad skola kan se ut. Ett viktigt alternativ till skolbyggnad är den nybyggda Glömstaskolan som i många avseende vänder upp och ned på våra skolföreställningar. Glömstaskolan är byggd för att ge förutsättningar för varierade arbetsformer med tysta zoner för enskilda studier, mötesplatser och gradänger för storsamlingar. Digitalt stöd är lika givet som el i stickkontakterna. Den traditionella slöjdsalen är ersatt med ”maker space” där robotteknik trängt undan fogsvansen. Visst är det kontroversiellt i flera avseenden men så viktigt att följa i systematiska forskningsstudier. Skolan ska bereda ungdomarna för att möta framtiden inte tränas i villkor och sammanhang som tillhör det förgångna.

Skolan speglar ett segregerat samhälle

I många avseenden speglar Huddinge kommun ett Sverige i miniatyr. Här ryms tätort och landsbygd och här finns också de tydligt segregerande krafter som skapar befolkningsmässigt homogena bostadsområden. Det visar sig självklart i skolstrukturen. Förutsättningarna för skolan i villaområdet skiljer sig tydligt i jämförelse med skolan i området med stor arbetslöshet och uppgivenhet. Uppdraget är tydligt att skapa skolor, oberoende närsamhälle, där eleverna kan nå framgång och utveckling. I Huddinge riktas resurser för att ekonomisk stärka de skolor som har största utmaningarna, men det är ändå svårt att lyfta de mest utsatta skolorna. Där behövs de bästa lärarna, de mest erfarna rektorerna och långsiktigt uthålligt arbete. Ett hinder i det långsiktiga arbetet för en likvärdig skola är både svårigheten att rekrytera behöriga lärare och de incitament som gör att lärare frekvent byter arbetsplats. Lönetillägg som instrument för att öka yrkesstatusen i kombination med lärarbrist har förstärkt en folkvandring av lärare mellan skolor och kommuner. Nyckelfaktor för framgångsrika skolor är långsiktigt verksamma lärarteam. Lagbyggen tar tid och motverkas av ständigt nya spelare. Det finns dock lysande exempel på skolor som brutit negativa trender. Ett av de bästa exemplen är Visättraskolan i Flemingsbergsdalen där en strategisk skolledare tillsammans med ett team systematiskt byggt upp en trygg skola där alla drar åt samma håll. Här finns en skolkultur med pålitliga vuxna som alla vilar i uppdraget, goda rutiner och långsiktighet – en förebild för skolsverige.

Fortbildning

Efter att, i flera år, verkat i mindre kommuner kan vi konstatera att kommuner i Huddinges storlek har helt andra resurser och helt annan kompetens för intern utveckling och fortbildning än den lilla kommunen. Det är påtagligt i Huddinge hur förvaltningen kan driva utvecklingsprojekt, leda fortbildning och initiera kollegialt lärande. Sannolikt är det en av våra nationella utmaningar att ge de mindre kommunerna och huvudmän stöd till motsvarande processer. Här måste nationella aktörer som staten, högskolan och regionala organisationer kliva in och aktivt samarbeta med de mindre huvudmännen.

Att arbeta som lärare eller skolledare i dagens skolvärld är ett mycket utsatt arbete. Vi saknar i dag en reellt fungerande fortbildning. Varje skola har sin kontext och sina villkor. Det skulle vara en självklarhet att lärarlag och skolledare regelmässigt fick handledning och adaptivt anpassad fortbildning. Vi har i decennier utsatt skolor för ”kursduschar” som i något avseende varit skönt för stunden men sällan åstadkommit påtagliga förändringar. Förändringsarbete måste drivas i uthålliga processer och utgör en naturlig del i arbetet varje vecka. Adekvat fortbildning är minst lika viktig som lön för att göra lärararbetet attraktivt. Här har både fackliga organisationer och arbetsgivare varit för passiva. I Huddinge finns ett fint exempel på stöd till skolor i deras arbete med barn som har särskilda behov. Kommunen har samlat kompetenser kopplat till elevhälsa i ett centralt skolstöd som arbetar handledande och förebyggande. Gruppen har goda kontakter med socialtjänst och landstingets resurser. Genom en samlad kraft för skolan blir här en fungerande balans i samverkan mellan flera aktörer kring elever med behov av särskilt stöd.

Lära av varandra

Det har varit en stor förmån att få följa Huddinge grundskolor under en tid. Efter att ha mött så många kunniga erfarna och engagerade pedagoger och ledare så blir vår samlade bild att vi envist måste skapa forum där alla kan dela med sig av det som pågår, att vi ständigt håller liv i dialogen om det vi är med om i skolan. I Huddinge samlas varje år skolorna i en gemensam mässa som kallas ”Huddinge visar” för att dela erfarenheter. Det är ett bra exempel på en ”delakultur” som varje skola ska kämpa för att etablera.

 

Vi hoppas att Next Stop You genom insatsen i Huddinge har stöttat ledare och lärare i det viktiga skolarbetet. Tack Huddinge grundskolor för allt, ni alla företrädare, har delat med er av kunskaper och erfarenheter. Lycka till i ert viktiga uppdrag – ni är samhällsbärare!