Teoretisk grund

Tre viktiga koncept formar vårt arbete.

Komplexa adaptiva system
Termen ”komplexa adaptiva system” har utvecklats av Santa Fe institutet i Califonien. De förklarar dessa system som ett stort antal agenter som agerar utifrån ett antal givna regler. Dessa agenter interagerar och anpassar sig till varandra. Forskning kring komplexitet försöker förstå de gemensamma nämnarna och dynamiken i sådana system eller nätverk. Till skillnad från den traditionella vetenskapliga forskningen, som skulle förvänta sig att finna en övergripande plan för hela systemet, så kartlägger komplexitetsforskare interaktionen mellan alla agenterna i förhållande till deras lokala interaktiva principer. De visar hur självorganisering leder till framväxten och bevarande av ordning från ett stadium av obefintlig ordning och komplexitet. Detta leder till fundamental strukturell innovation till skillnad mot ytliga förändringar.

Organisationer som kommunikativa processer.
”Complexity and Management Centre” vid Universitetet i Hertfordshire förklarar organisationer som komplexa ”relaterandeprocesser”. Det tillbakavisar varje idé om ett system, när vi studerar mänskligt beteende. Det är den kommunikativa interaktionen mellan människor som formar grunden för en organisation. Det belyser betydelsen av det informella till skillnad mot instruktioner och planer. Det betonar vikten av genuina och närvarande upplevelser.

Denna förståelse för organisationer som kommunikativa processer lägger grunden för delaktig självorganisering, där relationer har förmågan att forma helt nya mönster. Det för med sig oförutsägbara resultat och leder oundvikligen till ett nytt sätt att förstå ledarskap. Effektiva ledare tenderar att utveckla större spontanitet och förmågan att acceptera sina medarbetares synsätt. På så sätt öppnar de för större risker och stärker kommunikationen mellan medarbetare och grupper.

Tekniska vs. adaptiva utmaningar
Richard Pascale och hans kollegor fokuserar sitt arbete på att tillämpa komplexitetsforskning i sitt arbete med organisationer. En av nyckelaspekterna är skillnaden mellan tekniska och adaptiva utmaningar, en distinktion som först introducerades av Harvardprofessorn Ronald Heifetz. Tekniska utmaningar karaktäriseras av förmågan att använda redan befintliga tekniker och metoder för att nå framgångsrika resultat.

Adaptiva utmaningar kräver ett ledarskap av många ickelinjära faktorer. Det innebär att utveckla nya metoder och tekniker för att skapa goda resultat. Det finns en mycket låg förutsägbarhet och möjlighet till prognoser. Missförstånd och konflikter är förhärskande, men möjligheterna för verklig innovation är hög

Vissa paradigm inom ledarskapsforskningen idag bortser från dessa skillnader och utgår istället från det tekniska synsättet på existerande utmaningar. De flesta vardagssituationerna inom organisationer och företag karaktäriseras av en mix av båda.

 

Team

Beskrivning av teamet, klicka här!

Kontakta mig!

  1. Om du vill bli kontaktad av oss – skriv in din kontaktinformation nedan, och vi hör av oss till dig så snart vi kan.
Adress
 


Aktuellt

Aktuella ledarskapsprogram,
metodutbildningar och workshops.

 

Till kalendariet!

Kunder & referenser

Klicka här för att läsa vad våra kunder och deltagare säger om oss, och vilka vi har samarbetat med!